Restaurant

De ruimte voor een restaurant ligt op het terrein van de Jachthaven Unitex en is te huur. Hieronder ziet u de oude situatie toen het nog een Restaurant-Bowling was.

Huurprijs: € 90.000,- p.j.

Kenmerken
Hoofdfunctie
Hoofdfunctie: Horeca
Regio: Noord-Holland
Welstandsklasse: B1

Sector: Restaurantsector
Type: Restaurant-partycentrum, congres-zalencentrum
Terras: Ja
Horecaruimte: 1140 m.
Huidige aantal zitplaatsen: 150
Niet horecaruimte: 200 m.

Aanbiedingstekst
Temidden van het watersport- en recreatiegebied Loosdrecht, bijzonder royaal horeca-object (voormalig bowlingcentrum Loosdrecht) te huur aangeboden, ter grootte van in totaal ca. 1.340 m., verdeeld over drie bouwlagen.

Fraaie ligging aan de 1e plas van Loosdrecht aan de Oud Loosdrechtsedijk 167.

De totale oppervlakte is als volgt verdeeld:
• Begane grond: entree/ontvangsruimte, bar, restaurant met keuken en voormalige bowlingbaan, totaal ca. 790 m.;
• 1e Verdieping: horeca-/bedrijfsruimte ter grootte van ca. 350 m.;
• 2e Verdieping: bergruimte ter grootte van ca. 200 m..

Het geheel wordt in de huidige (casco) staat aangeboden.

Het aan de waterzijde gesitueerd houten terras ter grootte van ca. 300 m. is recentelijk grotendeels vernieuwd.

Bent u een horecaondernemer met een visie voor een vernieuwend horecaconcept, passend bij dit royale horecaobject, dan komen wij graag met u in contact.

Een NEN2580 meetrapportage is beschikbaar.

OPLEVERINGSNIVEAU
De oplevering geschiedt in de huidige staat ‘as-is’, inclusief onder andere de navolgende voorzieningen:
• huidige vloerafwerkingen ( hout, tapijt, linoleum en plavuizen)*;
• toiletvoorzieningen;
• verwarming middels gas c.v. ketel en radiatoren.*

De in dit artikel aangeduide voorzieningen met een * worden om niet ter beschikking gesteld. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De kosten van onderhoud, herstel en/of vervanging komen voor rekening van de huurder.

PARKEREN
Er zijn algemene bezoekersplaatsen op het binnenterrein, waarbij huurder de mogelijkheid heeft om parkeerplaatsen bij te huren op een afgesloten (middels slagboom) parkeerterrein bij de waterkant. Huurprijs per plaats € 350,– excl. BTW op jaarbasis.

BESTEMMING
Volgens het vigerende bestemmingsplan “Plassengebied Loosdrecht 2013” zijn de aangewezen gronden bestemd voor “Horeca-1”, waaronder verstaan: horeca activiteiten tot en met categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten (met uitzondering van hotel). Meer informatie hieromtrent is verkrijgbaar via ons kantoor.

AANVANGSHUURPRIJS
De huurprijs bedraagt € 7.500,– per maand, excl. BTW en servicekosten.

SERVICEKOSTEN
Geen leveringen en diensten door verhuurder. Huurder dient zelf zorg te dragen voor de levering van energie en water, alsmede de
communicatieve diensten.

HUURTERMIJN
Vijf (5) jaar + vijf (5) optiejaren.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

AANVAARDING
In overleg.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 2012) voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde
toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.